City and Prefectural Tax Notice and Receipt

reon

12-08-2004, 10:43 PM

Ito ang notice para sa pagbabayad ng city at prefectural tax. Pagkatapos ng payment, magiging resibo ang kanang kalahati ng notice. Sa likod ng notice, may nakalistang mga banko at iba pang lugar kung saan puwedeng bayaran ito.

Interestingly, ngayon ko lang nalaman na kailangan itong itago sa loob ng pitong taon.

reon

puting tainga

08-30-2005, 04:11 AM

Bakit pitong taon?

The unpaid tax expires in 7 years, as it is stipulated in law.
Until that time, you had better keep the kanang half of the paper, to prove you paid it, in case the city or the bank makes a mistake.

This is an archived page from the former Timog Forum website.