Timog Hiking Club


Two peaks of Mount Tsukuba as seen from Mount Hōkyō.

Hiking is a healthy activity that can be easily done in Japan, with easy access to mountains and hills and an abundance of nature.

Ang hiking ay isang malusog na aktibidad na madaling gawin sa Japan, isang bansang may madaling access sa mga bundok at burol at may kasaganaan ng kalikasan.

Let’s hiking!

Objectives :white_check_mark:

  1. Promote a healthy and active lifestyle through hiking. Itaguyod ang isang malusog at aktibong pamumuhay sa pamamagitan ng hiking.

  2. Promote a love of nature. Itaguyod ang pagmamahal sa kalikasan.

  3. Encourage members to keep their own communities clean and free of garbage. Himukin ang mga miyembro na panatilihing malinis at walang basura ang kanilang sariling mga komunidad.

Membership :people_holding_hands:

People who post their intention to become members in this thread automatically become members.

Ang mga taong nagpo-post ng kanilang intensyon na maging miyembro sa thread na ito ay awtomatikong magiging miyembro.

Fees :moneybag:

There is no membership fee, although transportation fee may be collected when going to far-away sites.

Walang membership fee, bagama’t ang bayad sa transportasyon ay maaaring kolektahin kapag pupunta sa malalayong lugar.

Meetings :speech_balloon:

All discussions will be conducted online, on this site. Ang lahat ng talakayan ay isasagawa online, sa site na ito.

Please see the discussion thread.

Activity :walking_man:

  1. We aim to have one hiking activity every month. Layunin naming magkaroon ng isang hiking activity bawat buwan.

  2. Individual members are encouraged to conduct cleaning activities in their own communities at least once a year. Hinihikayat ang mga miyembro na magsagawa ng paglilinis sa kanilang sariling komunidad kahit isang beses sa isang taon.

Area of Activity :mount_fuji:

Most members are from Tsukuba/Tsuchiura area near Mount Tsukuba so our main area of activity is southern Ibaraki.

Karamihan sa mga miyembro ay mula sa Tsukuba/Tsuchiura area malapit sa Mount Tsukuba kaya ang pangunahing lugar ng aktibidad namin ay southern Ibaraki.

This thread is closed. Please see the discussion thread.

1 Like