Kanji 了

了

MATAPOS

F1001 JŌYŌ

Base sa imahen ng sanggol na nababalot ng kumot at ulo lang ang nakikita, kahawig ito ng mas pamilyar na , pero walang kamay na nakikita.

Wala itong KUN reading.

Mnemonic: “Hindi pa tapos ang sanggol na walang kamay.”

COMPOUNDS

1. MATAPOS

  • shūryō pagtapos
  • kanryō makumpleto, matapos
  • manryō matapos, mawalan ng bisa
  • shūryō pagkumpleto (ng kurso)
  • miryō hindi pa tapos

2. MAINTINDIHAN

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng hitsura:

ORIGIN

了-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.