Kanji 亜

Kanji 亜

ASIA

F1210 JŌYŌ

Ang 亜 ay karamihang ginagamit para ipahiwatig ang tunog ng A (ア) lalo na sa mga pangalan ng banyagang lugar, kagaya ng 亜米利加 (アメリカ), 露西亜 (ロシア), o 亜細亜 (アジア).

Sa kasalukuyan ay katakana na ang karamihang ginagamit para sa mga ganitong lugar, kaya hindi madalas ang paglabas sa kanji na ito mga babasahin.

COMPOUNDS

1. ASIA

2. SUB

ORIGIN

Mula sa hindi regular na ginagamit na kanji

60px-亞-oracle.svg

arrow

60px-亞-bronze.svg

arrow

60px-亞-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.