Kanji 会

会

MAGKITA

F6 JŌYŌ

Ito lang ang pandiwa (action word) na nasa top 10 na pinakamadalas na ginagamit na kanji, marahil dahil mahalaga sa tao at lipunan ang pagkikita-kita lalo na para sa isang community-centric na bansa na kagaya ng Japan.

Mnemonic: “Nagkita ang dalawang ilong sa ilalim ng bubong.”

COMPOUNDS

1. MAGKITA

2. ASOSASYON

3. PANG-UNAWA, KUWENTA

RELATED KANJI

ORIGIN

Mula sa Chinese character na 會.

60px-會-bronze.svg arrow 60px-會-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.