Kanji 分

分

HATIIN

F17 JŌYŌ

Kombinasyon ng (walo) at (katana) at nagpapahiwatig ng aksyon ng “paghati.” Maari ding isipin na ang paghahati-hati sa mga bagay ay isang paraan para maintindihan ang mga ito, kaya ang kanji na ito ay may ibig sabihin din ng “maindindihan.”

Mnemonic: “Hatiin ng katana ang walo para maintindihan ito.”

COMPOUNDS

1. HATIIN

2. PARTE

3. MAIKSING PANAHON

  • jūgofun sampu’t limang minuto
  • maifun kada minuto
  • jibun oras, panahon
  • tōbun pansamantala, para sa kasalukuyan
  • shunbun vernal equinox

4. LAWAK, KONDISYON

5. MAINTINDIHAN

RELATED KANJI

  • Sukat ng oras:
  • Magkatulad ng ibig sabihin:

ORIGIN

60px-分-bronze.svg arrow 60px-分-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.