Kanji 双

双

PARES

F980 JŌYŌ

Dinobleng (o kaya) o ng katakanang ヌ, nagpapahiwatig ng “dalawa” o “pares”. Katulad ng ang ibig sabihin at KUN reading, pero bukod sa kahulugan na “dalawa” ay may dagdag pa itong ibig sabihin na “pareho” o “magkatulad.”

Mnemonic: “Pares na ヌ.”

COMPOUNDS

1. PARES

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng ibig sabihin:

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.