Kanji 土

土

LUPA

F138 JŌYŌ

Nagmula sa imahen ng lupang hinila mula sa ibaba. Ginagamit na radical sa mga kanji na kagaya ng (lupa), (lugar), (korte), etc.

Mnemonic: “Lupang hinila paitaas.”

COMPOUNDS

1. LUPA

2. LUPA, TERITORYO

  • tochi lupa, lupain
  • ryōdo teritoryo, dominyo
  • kokudo pambansang lupain
  • fūdo likas na katangian ng rehiyon
  • kyōdo lupang tinubuan
  • dozoku lokal na kaugalian
  • dochakumin katutubo, aborigines

3. SABADO

SPECIAL READING

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-土-bronze.svg arrow 60px-土-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.