Kanji 姉

, , ,

姉

ATE

F818 JŌYŌ

Ang 姉 (ane) at (imōto) ay magkapares at pinagsasama para maging 姉妹 (shimai), ibig sabihin ay magkapatid na babae.

Ang 姉 ay binubuo ng (onna = babae) at (ichi = palengke).

Mnemonic: “Si Ate ay namili sa palengke.”

COMPOUNDS

1. ATE

SPECIAL READING

RELATED KANJI

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.