Kanji 字

字

LETRA

F303 JŌYŌ

Imahen ng bata sa loob ng bahay (ang radical na 宀). Ang original na ibig sabihin ay pag-anak sa bata at pagpapalaki sa loob ng bahay. Kasama sa pagpapalaki nito ay ang pagtuturo ng mga letra.

Magkatulad ang hitsura sa .

Mnemonic: “Nag-aaral ng letra ang bata sa loob ng bahay.”

COMPOUNDS

1. LETRA

2. PUROK

  • aza purok ng nayon

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng hitsura:

ORIGIN

60px-字-bronze.svg arrow 60px-字-slip.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.