Kanji 正

正

TAMA

F62 JŌYŌ

Pinagpatong ng (nagpapahiwatig ng paroroonan) at (paa). Ang paang alam ang paroroonan ay susulong ng nang matuwid (matuwid=tama).

Mnemonic: “Gawin ang tama at huminto () sa linya.”

COMPOUNDS

1. TAMA

2. WASTO

  • seija tama at mali
  • seigi wasto, makatarungan
  • shōjiki matapat, totoo
  • kōsei makatarungan, patas
  • fusei hindi makatarungan, mali

3. EKSAKTO

ORIGIN

正-seal.svg arrow 正-bigseal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.