Kanji 祈

祈

DASAL

F1315 JŌYŌ

Ang standard version ng iba’t-ibang kanji ( ), ang ay binubuo ng (礻 pagpahiwatig) at (original na ibig sabihin: palakol) at nagpapahiwatig ng pagdarasal o pagsusumamo sa isang mas mataas na nilalang.

Mnemonic: “Ang pagdarasal ay pagpahiwatig gamit ng palakol.”

COMPOUNDS

1. DASAL

RELATED KANJI

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.