Kanji 立

立

TUMAYO

F35 JŌYŌ

Nagmula sa imahen ng isang taong nakatayo nang nakainat ang dalawang braso at ang dalawang paa sa lupa.

Mnemonic: “Taong nakatayo sa lupa.”

COMPOUNDS

1. TUMAYO

2. ITAYO, ITATAG

RELATED KANJI

ORIGIN

立-bronze.svg arrow 60px-立-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.