Kanji 貝

貝

KABIBI

F1188 JŌYŌ

Mula sa imahen ng kabibi, ang kanji na ito ay mas madalas makita bilang radical ng kanji na may kinalaman sa pera (kagaya ng , , , etc) kaysa sa mag-isa lamang.

JLPT N2 na kanji pero sa Grade 1 pinag-aaralan.

Mnemonic: “Kabibing may isang mata at walong paa.”

COMPOUNDS

1. KABIBI

ORIGIN

60px-貝-oracle.svg arrow 貝-bronze.svg arrow 60px-貝-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.