Kanji 鉛

鉛

TINGGA

F1657 JŌYŌ

Ang unang kanji ng salitang lapis (), hindi ito itinuturo sa elementary school at sa junior high school na lumalabas. Hindi masyadong importante ang ibang compounds.

Mnemonic: “Walong piraso ng tinggang bakal sa bibig.”

COMPOUNDS

1. TINGGA (LEAD)

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.