Paano ideklara ang dependent na nasa Pilipinas para bumaba ang income tax sa Japan at makakuha ng tax refund

Ang gabay na ito ay para maintindihan natin ang tamang pagdeklara ng dependent na hindi natin kasamang naninirahan sa Japan (nasa Pilipinas) at kung anu-anong dokumento ang kailangan para patunayan natin ito sa Tax Office.

(Para sa dependent na kasamang naninirahan sa Japan ay hindi na kailangan ang pagbibigay ng mga dokumento na kagaya ng marriage/birth certificate o remittance statement.)

:information_source: This wiki page may be edited by any logged-in user.

Ano ang tinatawag na ‘dependent’?

Ang dependent (扶養家族 fuyō kazoku)ay isang kamag-anak na binibigyan ng pinansyal na tulong. Karamihan dito ay asawa at anak, o mga magulang at kapatid kung wala tayong asawa. Maari ding lolo at lola, magulang ng ating asawa, asawa ng ating anak o mga apo.


Declaration of Dependents for Tax Deduction Form

Ang relasyon sa dependent ay maaring patunayan sa pamamagitang ng pagpasa ng marriage certificate para sa asawa, o birth certificate para iba pang dependent.

Ang isang live-in partner na hindi tayo kasal ay hindi maaring ideklarang dependent dahil wala tayong maipakitang marriage certificate, kahit na pinapadalhan natin ito ng pera.

Iba’t-ibang dependent

Asawa

Kailangang dokumento:

 • Marriage certificate
 • Remittance statement

Ang asawa na hindi nagtatrabaho o hindi kumikita ng mahigit sa ¥1,500,000 sa isang taon ay maaring ideklara bilang dependent. Kailangang magpasa ng marriage certificate at remittance statement mula sa remittance company para patunayan na pinapadalhan natin ito.

Kung ilang beses at kung magkano ang kailangang ipadala sa isang taon ay hindi nakasaad sa gabay ng Tax Office, pero mainam na magpadala nang regular at sa halaga na maniniwala ang Tax Office na talagang sinusuportahan natin ito.

Dependent bukod sa asawa

Ang ibang dependent bukod sa asawa ay maaring uriin ayon sa kanilang edad.

0-15 taong gulang

Kailangang dokumento:

 • Birth certificate ng anak (kung ang dependent ay anak)
 • Birth certificate ng sarili at ng kapatid (kung ang dependent ay kapatid)

Sa karamihan ng sitwasyon, ang ating dependent na 0 hanggang 15 taong gulang ay ating anak. Kailangan magpasa ng birth certificate ng anak para patunayan natin ito.

Kung ang dependent ay ating kapatid, kailangang magpasa ng birth certificate ng sarili at ng kapatid.

Hindi na kailangan ng remittance statement sa kanilang pangalan (malamang ay hindi pa ito makapagbukas ng bank account o makatanggap ng pera dahil wala pa sa tamang edad).

Ang pagdeklara ng anak bilang dependent ay walang epekto sa income tax, pero maaring mabawasan ang ating residence tax.


Iba’-ibang dependent at kailangang dokumento

16-29 taong gulang

Kailangang dokumento:

Kung ang dependent ay anak:

 • Birth certificate ng anak
 • Remittance statement ng padala sa pangalan ng anak

Kung ang dependent ay kapatid:

 • Birth certificate ng sarili at ng kapatid
 • Remittance statement ng padala sa pangalan ng kapatid

Ang anak o kapatid na hindi nagtatrabaho ay maaring ideklara na dependent. Kailangang magpasa ng birth certificate ng anak, o birth certificate ng saliri at ng kapatid para patunayan ang relasyon natin dito.

Kailangang magpasa ng remittance statement na nasa pangalan dependent para patunayan na nagpapadala tayo dito. Kagaya ng sa asawa, hindi nakasaad sa gabay ng Tax Office kung ilang beses o kung magkano ang kabuong halanga na kailangang ipadala sa loob ng isang taon.

30-69 taong gulang

Kailangang dokumento:

Kung ang dependent ay anak:

 • Birth certificate ng anak
 • Remittance statement ng padala sa pangalan ng anak (hindi bababa sa ¥380,000/1 taon bawat isa)

Kung ang dependent ay kapatid:

 • Birth certificate ng sarili at ng kapatid
 • Remittance statement ng padala sa pangalan ng kapatid (hindi bababa sa ¥380,000/1 taon bawat isa)

Kung ang dependent ay magulang:

 • Birth certificate ng sarili
 • Remittance statement ng padala sa pangalan ng magulang (hindi bababa sa ¥380,000/1 taon bawat isa)

Kung ang anak, kapatid o magulang (kasama ang lolo at lola) ay 30 hanggang 69 taong gulang, maaring ideklara ito na dependent kung isa o mas marami pa sa mga sumusunod na sitwasyon ang angkop:

 1. Ito ay nag-aaral (kailangang magpasa ng proof of student status mula sa institusyon ng edukasyon kung saan ito nag-aaral).
 2. Ito ay may kapansanan (kailangang magpasa ng medical document na nagpapatunay na may kapansansan ito na dahilan kung bakit hindi niya masuportahan ang sarili).
 3. Pinapadalhan natin ito ng hindi bababa sa ¥380,000 sa loob ng isang taon (kailangang magpasa ng remittance statement na nagpapatunay na may kabuoang ¥380,000 ang pinapadala natin dito sa loob ng isang taon).

70 taong gulang pataas

Kailangang dokumento:

Kung ang dependent ay magulang:

 • Birth certificate ng sarili
 • Remittance statement ng padala sa pangalan ng magulang

Kung ang dependent ay lolo o lola:

 • Birth certificate ng sarili at ng magulang
 • Remittance statement ng padala sa pangalan ng lolo o lola

Kailangang magpasa ng remittance statement na nasa pangalan dependent para patunayan na nagpapadala tayo dito. Kagaya ng sa asawa, hindi nakasaad sa gabay ng Tax Office kung ilang beses o kung magkano ang kabuong halanga na kailangang ipadala sa loob ng isang taon.

Tungkol sa remittance statement

Bukod lang sa 0 hanggang 15 taong gulang na dependent, kailangang may maipasang remittance statement na nagpapatunay na pinapadalhan ng pera ang bawat isang dependent.


Sample ng remittance statement

Halimbawa, kung ang dineklarang dependent ay ang nanay at tatay, kailangang may remittance sa pangalan ng bawat isa sa kanila, hindi lang sa tatay o sa nanay. Bukod dito, kung pareho silang 30 hanggang 69 taong gulang, kailangang may remittance na hindi bababa sa ¥380,000 sa loob ng isang taon sa bawat isa sa kanila ( ¥760,000 sa kanilang dalawa).

Kung ang dineklarang dependent ay asawa at dalawang anak na 10 at 17 taong gulang, kailangang may remittance sa pangalan ng asawa at sa pangalan ng anak na 17 taong gulang.

Hindi kailangang may remittance sa pangalan ng 10 taong gulang na anak (ayon sa tuntunin sa itaas).

Tungkol sa birth certificate at marriage certificate

Hangga’t maari ay magpasa ng original na dokumento. Kung hindi naman ay piktyuran nang maayos ang dokumento bago ito ipadala sa email (hindi sa kagaya ng FB messenger dahil bumababa ang kalidad ng picture).

 • Piktyuran sa isang maliwanag na lugar para mataas ang kalidad na larawan.
 • Piktyuran mula sa eksaktong itaas ng dokumento para tuwid ito.

Paalala: may mga lugar na original na dokumento lang ang tinatanggap at Japanese translation kaya mainam na ihanda ito kung kailangan.

Ano ang tinatawag na ‘Tax Refund’?

Sa unang pagpasok sa kumpanya o kaya sa simula ng taon, karamihan ay kailangang magdeklara ng dependent para sa tamang pagsingil ng kumpanya ng income tax at iba’t-ibang buwis.

Kung hindi sigurado sa mga maaring gawing dependent o kaya ay hindi sigurado kung mapapadalhan natin ito nang sapat para ideklara silang dependent ay maaring hindi muna gawin ang pagdeklara ng dependent at gawin na lang sa katapusan ng taon, doon sa tinatawag nilang “Year-end Adjustment” (年末調整 nenmatsu chōsei).

Halimbawa, kung tinatanggalan ka ng kumpanya ng income tax base sa wala kang dineklarang dependent, at sa katapusan ng taon ay may maipakita kang remittance statement na pinapadalhan mo ang nanay at tatay mong parehong mahigit sa 70 taong gulang na, ibabalik sa iyo ng Tax Office ang sobrang siningil na income tax.

Ang kabaliktaran nito ay maari namang singilin ka ng karagdagang buwis kung hindi mo mapatunayan na ang dineklara mong dependent ay napapadalhan mo nang tama.

Halimbawa, kung sa simula ng taon ay dineklara mong dependent ang nanay mong 45 taong gulang, at sa katapusan ng taon ay wala kang maipakitang remittance statement na pinadalhan mo ito ng hindi bababa sa ¥380,000 sa buong taon, sisingilin ka naman ng Tax Office ng kakulangang income tax.

Konklusyon

Kung asawa at anak na hanggang 15 taong gulang lang ang mga dependent ay hindi masyadong kumplikado. Kailangan lang magpasa ng marriage certificate at birth certificate ng mga anak at remittance sa pangalan ng asawa.

Kung ang dependent (anak o kapatid) ay 16 hanggang 29 taong gulang ay kailangang may remittance statement na nasa kanyang pangalan.

Ang dependent na 30 hanggang 69 taong gulang ang may pinakaestriktong requirement: kailangang may maipakitang remittance sa kanya na hindi bababa sa ¥380,000 sa isang taon. Maari lang mawala ang requirement na ito kung ang dependent ay full-time na nag-aaral, o kaya ay may kapansanan.

Kung ang dependent naman ay 70 taong gulang pataas ay kailangan ng remittance sa kanilang pangalan.